دکتر سید سپهرالدین طباطبائی

تحصیلات: دکتری مهندسی برق
شماره تماس:   53238379-80 (031)
دورنگار: 53245010 (031)
: Email s.tabatabaei@shahreza.ac.ir
 • دکتری تخصصی مهندسی برق، گرایش کنترل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، مهرماه 91 تا تیرماه 96.
  استاد راهنما: دکتر حیدرعلی طالبی
  موضوع رساله: مدلسازی مرتبه ناصحیح و کنترل پیش بین جابجایی بافت نرم. نمره: 19.5
 • بورسیه فرصت مطالعاتی وزارت علوم در دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، کانادا. مهر 94 تا تیر 95.
 • کارشناس ارشد مهندسی برق، گرایش کنترل، دانشگاه تهران، مهرماه 89 تا شهریورماه 91.
  استاد راهنما: دکتر محمد جواد یزدان‌پناه.
  موضوع پایان‌نامه: کنترل بهینه و مقاوم سیستم‌های نامرتبه و مرتبه متغیر، کاربرد در کنترل سیستم‌های مدل کننده روحیات انسان. نمره: 19.6
 • كارشناسی مهندسي برق، گرایش کنترل، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، مهرماه 85 تا شهریورماه 89
  استاد راهنما: دکتر محمد صالح تواضعی.
  موضوع پروژه: شبیه سازی سیستم‌های مرتبه کسری مدل کننده رفتار انسان. نمره: 19.5.

This post is also available in: English